Barry University

Miami, Florida, United States

About University

Barry University ในเมือง Miami รัฐ Florida บันดาลใจให้นักศึกษาสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกภานในชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก Barry University มีความมุ่งมั่นในการให้นักศึกษาระดับอุดมศึกา ที่สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากชั้นเสรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมในเรื่องหน้าที่ของพลเมืองเพื่อสังคมที่ดีขึ้น Barry เน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจ และการฝึกฝนกลุ่มคนรุ่นใหม่ของผู้นำและตัวแทนที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

Barry University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1940 เปิดสอนหลักสูตรต่างๆทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกกว่า 100 หลักสูตร มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 9,000 คนจาก 50 รัฐและ 80 ประเทศ รวมถึงศิษย์เก่า 52,000 คนทั่วโลก อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 1,700 คน มหาวิทยาลัยประกอบด้วยวิทยาเขตหลักบนพื้นที่ 308 ไร่ ในเมือง Miami Shores วิทยาเขต Dwayne O. Andreas School of Law ในเมือง Orlando และสถานีส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 14 แห่งในเขตต่างๆ ในรัฐ Florida, Bahamas และ U.S. Virgin Islands

นักศึกษาของ Barry ได้รับประสบการณ์จริงจากการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ ไม่ว่าจะศึกษาเล่าเรียนในสาขาใดก็ตาม พวกเขาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การทำงานที่ดีขึ้น ทั้งยังได้เรียนรู้ถึงการทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น แนวคิดการเรียนรู้จากบริการที่ Barry ใช้ ซึ่งเป็นการผสมผสานการเรียนเข้ากับความต้องการของชุมชน ทำให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในเรื่องราวต่างๆในชีวิตจริงและส่ง้สริมให้รู้จักการค้นหาคำตอบ ในปี ค.ศ. 2012 และ 2013 Barry จึงได้รับรางวัล Higher Education Honor Roll จากประธานาธิบดี เนื่องจากได้จัดหางานบริการไปมากกว่า 25,000 ชั่วโมงในแต่ละปี

การรับรองวิทยฐานะ
AACSB, ABA, SACS